ملـــــــــکا ذکـر تو گویم تو که پاکے و خـــدایــے

 

ملـــــــــکا ذکـر تو گویم تو که پاکے  و خـــدایــے        نـروم جز به همــان ره کــه تو ام راهنمایـــے

هــمہ درگاه تو جویم همــــہ  از فضــل تو پویم         همـــہ توحید تو گویــــم که به توحید سزایــے

تو حـــکیمی تو عــظیمے تو کریمی تو رحیمے        تو نماینده ی فضلـــــــــــــی تو سزاوار ثنائــے

همہ عــــــــزی و جلالی همه علمی و یقینے        همــہ نوری و سروری همہ جودی و سخائــے

همـــــہ غیبی تو بدانی همہ عیبی تو بپوشے        همـہ بیشی تو بکاهــی همہ کمی تو فزایـے

لب و دنـــدان سنـــائی هــمہ توحــید تــو گـوید       مـــگر از آتــش دوزخ بــودش روی رهـــائــــے

حکیم سنایی

/ 0 نظر / 14 بازدید