جرم شما شکستن قفل در قفس................

من اعتراض دارم و آغاز ماجراست

چشمم پر از چگونه و ذهنم پر از چراست

بنشین برای نوبت تفهیم اتهام

جرم شما بزرگتر از اصل ماجراست

جرم شما شکستن قفل در قفس

جرم شما گشودن بال پرنده هاست

جرم شما شکافتن پرده های وحی

جرم شما فروختن خانه ی خداست

جرم شما بهم زدن نظم دادگاه

من بی گناه !... ساکت ... جرم شما صداست

تفهیم شد ... سکوت ... نشد ... باز هم سکوت

جرم شما سکوت پس از حکم دادگاست

عبدالجبار کاکایی

/ 0 نظر / 25 بازدید